Ima a gyermekemért

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.

Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha magát Jézust bíztad volna szeretetünkre.

Add, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.

Kérünk, hogy a mi szolgálatunk által atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék: „Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.”

Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne…

Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől, mely eltávolítja Tőled.

Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött.

Tedd boldoggá!

Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének. 

Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, és engedd, hogy egykor vele együtt az örök élet legyen az osztályrészünk a Boldogságos Szűzanya és Szent József társaságában a te szent Fiad, Jézus Krisztus által. Amen.

AZ ELSŐ SZENTGYÓNÁS ÉS SZENTÁLDOZÁS FELTÉTELEI

A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA ÉS A KATEKUMENÁLIS SZEMLÉLET SZERINT 


KERESZTELÉSKOR – Pap: Kedves Szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, megtartsa Isten parancsait, azaz úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.


Plébániáinkon az első szentgyónást és szentáldozást általában az általános iskola 3. vagy 4. osztályának végén Szentháromság vasárnapja ünnepén tartjuk.

A jelentkező családok gyermekei minimum 1. és maximum 4. osztályosok általában.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A KATOLIKUS SZÜLŐK RÉSZÉRE

 • vasárnapi szentmiséken való jelenlét;
 • a szülők jelenléte a havonkénti találkozásokon, egyházközségi családos napokon és családos szentmiséken;
 • a szülők életvitelszerű keresztény élete; 
 • rendezett szentségi élet vagy az arra való nyitottság (keresztség, eucharisztia, bérmálás, házasságrendezés);
 • fontos, hogy a gyerekeket a szülők és a család – jó példával és támogatással – folytonosan segítse a készületben és a keresztény életben való növekedésben,
 • az egyházközségi közösségi életben való részvétel.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A KATOLIKUS GYEREKEK RÉSZÉRE

 • a vasárnapi szentmiséken a szülőkkel való rendszeres részvétel;
 • az elsőáldozási felkészülésben való folyamatos részvétel;
 • az iskolai hitoktatásban való folyamatos részvétel;
 • elsőáldozási plébániai felkészítésben való jelenlét (megelőzően legalább 1. osztálytól);

Azokkal a gyermekekkel, akik 5. osztályig nem kezdik el a felkészülést, velük kiscsoportban foglalkozunk és ugyanazok a feltételek érvényesek a család számára.


A szentmise nem más, mint az Eucharisztia, azaz a kenyérben jelenlévő Krisztus ünneplése, hálaadás Jézus keresztáldozatáért és föltámadásáért, vagyis a megváltásért.

A szentmise így Jézus kereszthalálának és föltámadásának emlékezete és megjelenítése, amelyben újra és újra a Húsvét jelenik meg.

Minden szentmisében a megváltás kegyelmét kapjuk, ami végtelen értékű, nem csak egy-egy emberért szóló, hanem sokakért, az egész világ üdvösségéért.

A Szentírásban az Apostolok Cselekedetei beszámol róla, hogy a hét első napján az első keresztények vasárnap házaknál törték meg a kenyeret, úgy, ahogy Jézus az apostolokra hagyta: felolvasták és magyarázták az ószövetségi Szentírás egy-egy részletét, majd megbánták nyíltan Isten és a közösség ellen elkövetett bűneiket, és magukhoz vették Jézus Krisztus Testét és Vérét.

Az Eucharisztia vétele egyesülés Krisztussal és az ő Titokzatos Testével, az Egyházzal. A szentáldozás segít a jóra való törekvésben, segít megszabadulni a bűntől, a rossz szokásainktól, a betegségektől, erőt ad a kísértésekben és a betegségekben, és erőt ad a másik ember elfogadására, az egységre, hiszen „egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk”.

Roger Schütz-Marsauche, a Taizé-i szerzetesközösség alapítója írja: “Ünnepeljük a feltámadt Krisztust az Egyház iránti szeretetünk által. Ez a szeretet tüzet gyújt a földön. Az Egyház rendeltetése, hogy pótolhatatlan terjesztője legyen a testvériségnek, a közösségnek és az egész emberiség testvéri osztozkodásának. Ebben rejlik hivatásának lényege. A halála előtti estén Krisztus azért imádkozik, hogy egységünk hitre segítse az embereket.”

A szentmisére mindig nyitottsággal és mély hittel érkezzünk, hogy Jézus szavával és testével segíteni, gyógyítani, változtatni tudjon.

Készüljünk imával, hogy lecsendesedjünk, és igazán a lényegre, az Úrra figyeljünk. 

Ezért igyekezzünk ne csupán a szentmise kezdésének időpontjára a templomba érkezni, hanem valamivel korábban, hogy csendben, imádságban készülhessünk az Úr Jézussal való találkozásra.

A szentmisén vegyünk részt aktívan az énekekben, imádságokban: ez elmélyíti a misztériummal (hit titokkal) való találkozást, megtisztít és megerősít a Krisztussal való egyesülésben. Aki veheti Krisztus Testét és Vérét, az vegye és erősödjék általa, amikor pedig valaki – valamilyen belső okból – nem veheti magához, ajánlott, hogy legyen köztünk és velünk a szentmisén. Ha pedig valami bűn terheli lelkünket és gátolja a szent találkozást, a gyóntatószék ajtaja mindig nyitva áll az Istennel való kiengesztelődésre és újjászületésre. Akinek kételye van, hogy járulhat-e tiszta szívvel szentáldozáshoz, kérdezzen meg egy lelki atyát erről.


JELENTKEZÉS AZ ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLŐ GYERMEK CSOPORTBA

 • 1-4. osztályosok jelentkezhetnek.
 • 10 éves kor felett, 5. osztálytól a folyamatos hittan, a vasárnapi szentmisék és a plébániai közösségben való részvétel mellett az ifjúsági közösségbe, majd a bérmálkozók csoportjába csatlakozik be a gyermek/fiatal.
 • Jelentkezés, kérdés esetén keressék fel személyesen vagy telefonon a plébánost, akinek a közvetlen mobilszáma megtalálható minden kiadványon, és internetes oldalunkon. (+36304553287) Jelentkezési határidő a 2024-es elsőáldozásra 2023.07.15. a http://bercel.vaciegyhazmegye.hu oldalon.
 • 2024-ben abban az esetben lesz elsőáldozás, ha a 2023-ban elsőáldozott gyermekek és szüleik legalább 50%-ban megmaradnak az egyházközség aktív tagjaként Krisztus közösségében, vagyis minimum vasárnap járnak szentmisére. Az elsőáldozás tervezett időpontja: 2024. május 26. Szentháromság vasárnapja

KERESZTSÉG SZENTSÉGÉNEK FELVÉTELE FELNŐTTKÉNT

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, 

 • az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje,
 • és azt a közösség segítségével életre tudja váltani.

Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem

 • a keresztény életmód elsajátítását,
 • a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást.

Ezt nevezzük katekumenátusnak. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a felnőttek számára a hit megismerésére és megélésére. Lehetőség lesz a katekumen csoporthoz csatlakozni 2023. őszétől.

ELSŐ SZENTGYÓNÁS, SZENTÁLDOZÁS ÉS BÉRMÁLÁS FELNŐTT KORBAN

Felnőtt korban az elsőáldozásra való felkészítés katekumenátusban (egy szentségfelvételre felkészítő közösségben, csoportban) történik, és legalább két éven át tart, hogy a keresztény élet gyakorlatába biztos módon előre haladjon a jelentkező. Személyes jelentkezéshez és beszélgetéshez személyesen vagy telefonon is egyeztethet időpontot.