Szent Miklós Karitász

A berceli Római Katolikus Plébánia karitászcsoportja, melyet Hulitka Róbert plébániai kormányzó alapította 2014. november 3-án. Az egyház szeretetszolgálatát valósítja meg helyi szinten.

Szent Angyalok Ruhabörze

2015 november -2018 novembere között használt ruhákat biztosított rászorulók részére.

Szeretetmenü étkeztetés

2016 után melegétkeztetést biztosított a berceli rászorulók részére, ami mindennap két főfogást, és szerény desszertet foglalt magában. Először teljesen ingyenes volt, de mivel így a szétosztott ételt nem mindenki becsülte meg, így idővel jelképes 69 Ft-os majd 99 Ft-os támogatás fejében biztosított étkeztetést.

Helyszíne a Szent Miklós Közösségi Ház, majd később a Szent Róbert Közösségi Ház volt.

Szakmai program

„Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja,

s legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mialatt mások lakmároznak,

senki, aki mezítelen, mialatt másnak fölös ruhája vagy lábbelije van.

Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy,

hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy,

hogy azt, mint a magunkét eloszlatni törekedjünk.”

(Prohászka Ottokár)

„ingyen kaptuk, ingyen adjuk”­­

A berceli Római Katolikus Plébánia Szent Miklós Karitász csoportjának részére

Rövid név: Szent Miklós Karitász

(Az „Iránymutató az egyházközségi karitász csoportok részére – Felépítési terv és munkaterv” alapján)

5/A. §13 (1)14 A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell

a)15 a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen

aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,

ab)16

ac) a más intézményekkel történő együttműködés módját,

ad)17

b)18 az ellátandó célcsoport jellemzőit,

c)19 a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,

d) az ellátás igénybevételének módját,

e)20 a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,

f)21

g)22 az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,

h)23

i)24

(2)25 A szakmai programhoz mellékelni kell

a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,

b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet,

c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.

(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.

Székhelye:                                                     2687 Bercel, Béke út 20.

Adományok fogadása és kiosztása:               2687 Bercel, Béke út 22.

A helyes és eredményes segítéshez három dolog szükséges:

szeretet, szaktudás, szervezettség.

A Karitász célja és feladata:

Elsődleges célja:

A szegények, rászorulók, szükséget szenvedők és bajbajutottak megsegítése, nemre, fajra, életkorra és vallási nézetekre való tekintet nélkül annak érdekében, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedetein, a megélt hit gyakorlati példáján keresztül mindenki számára ráirányítsuk a figyelmet az evangélium üzenetére. Munkáját szeretettel végzi.

Kapcsolódó célok:

 • A szervezet számára a hitelesség megteremtése és fenntartása érdekében célkitűzése a teljes átláthatóság megteremtése minden vállalt területen. Az átláthatóság jelentése, hogy a külső szemlélők, adományozók és a rászorulók felé is követhető, ellenőrizhető, dokumentált folyamatokat biztosítunk.
 • A felajánlott adományokat közvetítjük.
 • Feladatunk összekapcsolni az adakozókat a rászorulókkal.
 • Terepet, lehetőséget biztosítunk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire, a cselekvő hit megélésére keresztény testvéreink számára.
 • Elérendő cél a csoport közösséggé formálása, belső egységének erősítése, a számukra szervezett közös programok, lelki feltöltődést szolgáló alkalmak segítségével.
 • Segítségnyújtás az egyházközségi feladatok ellátásához (pl.: telefonügyelet, takarítás, rendezvényeknél segédkezés)

A fent megfogalmazott feladatok ellátására szükséges a szervezett karitász csoport.

A szervezet építése közös feladat:

Minél több önkéntes munkatárs megnyerése a karitász munkára, akik a karitász csoport állandó tagjai lesznek. Folyamatosan meg kell szólítani az egyházközösségben újabb személyeket, akiket később tagként, segítőként be tudunk vonni a munkába.

Ellátandó terület:

Fontos feladat az egyházközség területének feltérképezése, utcák szerint, hogy hol találhatók az igazán rászorulók. Senkire ne kényszerítsük rá a segítséget. Diszkréció, tapintat, beleérző finom szeretet legyen az alapelv, és tisztelet a másik szabad elhatározása, döntési joga iránt. Türelemmel várjuk ki, míg a másik megnyílik, és bizalma kél irántunk, a karitász iránt. Gondosan vizsgáljuk meg a rászorulók ellátottságát, és hogy hol szükséges a karitásznak ténylegesen és konkrétan segíteni.

A berceli Római Katolikus Plébánia egészére vonatkozik a Karitász működése, beleértve a fíliákat is, és az oldallagosan ellátott településeket is.

Csoportunk esetén ellátandó Bercel, Nógrádkövesd, Vanyarc, Galgaguta, Becske és Szécsénke.

A csoport felépítése:

A csoport a plébános irányítása alatt áll.

A csoport a vezetőségből és tagokból tevődik össze.

A vezetőség min. 5, max. 9 fő. Kevesebb is lehet, ha a csoport tagjainak száma kevesebb. Tagjai: plébános, csoportvezető, helyettes, szakterületi vezetők. A plébános helyettes vezetőt állíthat ki (továbbiakban csoportvezető), és kijelölheti, hogy közvetlen neki, vagy a helyettes vezetőnek tartoznak beszámolással az egyes területek tagjai.

A karitász csoport helyettes vezetőjét a plébános jelöli ki és kéri fel a feladat végzésére a csoporttagok előzetes meghallgatás után. (A jövendőbeli csoportvezető egyben egyházközségi tanácstag is lehet. Természetesen gyakorló hívő legyen, aki az egyházközségben ismert és köztiszteletnek örvendő személy, és kötődik a plébániához. Ideális életkor 28-66 év. Ifjúsági karitász csoportok esetében természetesen ez módosul. De 20 év alatt és 70 év fölött nem ajánljuk.) Részletes névsort lásd az ellátandó területeknél.

A vezető feladata és felelőssége

A csoport vezetője felelős az ellátandó terület minél hatékonyabb lefedettségét megteremteni, a rászorulókat felkutatni, megismerni, a vezetőség munkáját koordinálni, az önkéntesek munkáját figyelemmel kísérni.

A csoport vezetője hívja össze a vezetőségi és csoportgyűléseket, vezeti az ülést, javaslatot tesz a napirendre.

A csoport vezetője javaslatot tesz az éves munkatervre, évenként értékelést készít a plébános és a tagság részére, a szakterületi vezetők beszámolói alapján.

Az egyes szakterületek élére lehet választani vezetőt, aki hozhat önálló döntéseket, a szakterülete munkáját önállóan megszervezheti, a plébánosnak vagy az általa megbízott személynek (pl. káplán) tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A karitász munka 7 súlypontos területe

 1. Öreggondozás és házi betegápolás

Elsősorban a saját otthonukban maradt idősek ellátása. Szociális otthonok, utógondozók, kórházak látogatása, beteglátogatás. Öregek klubja, napközik létesítése. Rendezvények, uzsonnák, öregek miséje stb.

 • Családgondozás

Egyedül nevelők, nagycsaládosok, ifjú házasok, terhes anyák, gyermekágyas anyák segítsége, támogatása. Nevelési gondokban segítés. Rendezvények. Ifjúsággondozás.

Családfelelős koordinálja a „Karolj fel egy családot…” programban részt vevő vagy abba jelentkező családokat, azok kapcsolatát. Egyeztet az egyházmegyei család-referenssel Mikes Pongráccal és a plébánia területén működő családokra specializált lelkiségi közösségekkel.

 • Munkanélküliek és romák segítése

Munkaközvetítés, étkeztetési megoldások, szálláshely közvetítése, tanácsadás, ruhasegély. Pénzbeli segélyt soha ne adjunk!

 • Az alkohol és a kábítószer rabjainak (szenvedélybetegek) gondozása

Iszákos mentőszolgálat igénybevétele, felvilágosítás, tanácsadás. Irgalom a gyengéknek! Ne feledjük, hogy az alkoholizmus betegség!

 • Testi-lelki fogyatékosok és sérültek gondozása

Látogatásuk, segítésük, felkarolásuk. Foglalkoztatás, kapcsolatok teremtése. Ilyen otthonok látogatása.

Ilyen feladatokat a Hit és Fény ellát közösség is, érdemes lenne közösséget alapítani a plébánián.

 • Nemzetiségi kérdések és problémák

A romalakossággal kapcsolatos problémákra helyi megoldások keresése. Kapcsolat a helyi cigányszövetséggel, együttdolgozás a cigány-pasztorációval, tapasztalatcsere. Keresni a közeledés lehetőségét, a segítés helyes módját. Talán leginkább a gyermekek útján közeledhetünk. Egyéb nemzetiségi kérdésekben is nyitottság, segítőkészség!

Ebben együttműködik a váci egyházmegye által szervezett programokkal. (Dúl Gáza atya a cigánypasztorációs referens)

 • Menekültek és bevándorlók segítése, gondozása

Erdélyi és horvát menekültek segítése. Menekülttáborok támogatása.

Az Alföldön és mindenütt, ahol van, ehhez jön a tanyavilág ellátása is: ez egy nagyon lényeges feladat. Sok magára maradt idős ember él egyedül a tanyákon.

Szakterületek – segély formák és kapcsolódó feladatok:

Minden szakterület számára kötelező az átlátható működés és az ehhez kapcsolódó adminisztráció.

Ruha igények felmérése, ruhák gyűjtése, válogatása, kiosztása, kapcsolattartás a rászorulókkal. Fontos valamilyen nyilvántartás vezetése (kartonok) a legszigorúbb titoktartás, diszkréció elve mellett.

Élelmiszer gyűjtése, akciók szervezése, csomagok készítése, kiosztás megszervezése.

Bútorraktár kezelése, a bútorok/háztartási gépek beazonosítása, katalogizálása, a rászorulók számára láthatóvá tétele, be- és kiszállítások megszervezése, koordinálása.

Meleg-étel étkeztetés üzemeltetése, jegyek kiosztása, adományok nyilvántartása, elszámolás végzése, kapcsolattartás az ebben részt vevő szervezetekkel.

Gyógyszer igények összegyűjtése, kapcsolattartás a gyógyszertárakkal, rászorulókkal.

Tűzifa igények felmérése, források felkutatása, be- és kiszállítások kezelése, koordinálása, elő-feldolgozás megszervezése, kapcsolattartás az erdészettel és a rászorulókkal.

Pénztár a pénztáros kezelése alatt áll. Könyveli a beérkező adományokat, kézipénztárt működtet. Kapcsolatot tart a plébániák könyvelőivel, elszámol az adományok felhasználásáról az alapítvány nevére kiállított bizonylatokkal és számlákkal.

Szociális és jogi tanácsadás: Szegények ügyvédje.

Tervezett szakterületek

Ifjúsági karitász vezetője szervezi, irányítja, koordinálja a fiatalok csoportját az utánpótlás nevelés érdekében.

Az egyszeri, akció jellegű feladatokat – részvétel rendezvényeken, ünnepségeken, gyűjtésekben – a vezetőség a szakterületi felelőssel együtt végzi a tagok bevonásával.

A csoporttal kapcsolatban álló intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás a csoportvezető feladata. A források felosztásáról, felhasználásáról vagy más szervezetnek való átadásáról a vezetőség dönt.

Katasztrófavédelem és mentés, az egyik veszélyforrás az utóbbi időben megszaporodó földrengések.

Lelkigondozás, ezen a mentálhigiénés szakemberek által történő gondozást értjük, ebből kifolyólag az végezheti, akinek ilyen irányú képzettsége van. A más jellegű beszélgetések egyszerű meghallgatásnak, lelkipásztori tanácsadásnak, embertársi odafordulásnak tekintendők, melyeket mások is gyakorolhatnak.

Összejövetelek

A csoport a karitatív munkán kívül havi rendszerességgel legalább 1 alkalommal összegyűlik az eredmények értékelésére, a feladatok, célok egyeztetésére. Itt történik az új tagok bemutatkozása és felvétele, az egyházközség területének feltérképezésének, a körbejárás megszervezése, információk gyűjtése. A tagoknak részt kell venniük a havi rendszeres összejöveteleken, akadályoztatásuk esetén a hiányzást előzetesen jelezni kell. A csoport rendszeres összejövetelt, gyűlést tart minden hónap második hétfőjén, 18 órakor, (hogy mindenki automatikusan, be tudja tervezni előre.) Minden gyűlésről jelenléti ívet kell készíteni. Aki a gyűlésen hosszabb ideig (négy-öt alkalommal) komoly indok nélkül nem jelenik meg, a tagságot elveszti.

Szakcsoportonkénti összejövetel is lehetséges, a szakcsoport vezetőjével egyeztetve.

A karitász egészének összejövetelére a szakcsoportokból egyenként legalább egy személy legyen delegálva.

A vezetőség megválasztása:

A csoportnak egy pénztárosa és ennek egy helyettese van az anyagi ügyek (pénztárkönyv) vezetésére.

Először egy évre kell választani a vezetőséget, ha az egy év alatt bizonyították rátermettségüket, határozatlan időre kapnak kinevezést.

Amennyiben új szakcsoport alakul, alkalmas személy (alkalmasságról a plébános dönt) vállalhatja a szakcsoport vezetését. Meglévő szakcsoport élére vezetőt az adott szakcsoport tagjai választanak titkos szavazással.

Tagok feladata és felelőssége

A tagság önkéntes jelentkezőkből áll, akik itt vállalják az elkötelezettségüket, mint karitász csoporttagok, mely feladattal jár, melyhez segítséget és támogatást kapnak. Fontos, hogy mindenki alaposan megfontolja, hogy mit tud jó lelkiismerettel, biztosan és megbízhatóan vállalni. Ne túl sokat, inkább csak keveset, de azt biztosra. Az első alkalommal legyen ez csak felvázolás, és a következő alkalommal a konkrét vállalás.

Minden önkéntes olyan területen végezheti a munkáját, amit maga választ, ugyanakkor lehetőség szerint segítse minél sokrétűbben a csoport munkáját. A feladatvállalás önkéntes alapon történik, de a vállalt feladat lehető legjobb ellátásáért az önkéntes felelősséggel tartozik. Ha a tagnak bármilyen akadályoztatása van a munkájában, illetve, ha nem tudja, vagy nem kívánja ellátni a vállalt feladatot, jeleznie kell a vezetők felé.

A feladat elvégzésére a tag nem kötelezhető, de az SZMSZ-ben meghatározott működési szabályok betartása a végzett feladat során mindenkire nézve kötelező.

A karitász tevékenység teljes folyamata több részfolyamatból tevődik össze. Míg a források felkutatása, a gyűjtésben való részvétel nehéz és áldozatot kívánó munka, addig az adományok szétosztása népszerű és örömteli feladat. Minden önkéntesnek úgy kell feladatot vállalnia, hogy tehetségének és állapotbeli lehetőségeinek arányban vegye ki részét a teljes folyamatból.

A csoport tagjaira egyetemlegesen vonatkozik, hogy költségtérítésben nem részesülnek.

A tagok, amennyiben maguk is rászorulók, úgy támogatásban részesülhetnek a beérkezett adományokból, azonban ennek dokumentálása rájuk nézve is kötelező.

A tagoknak az újonnan megismert rászorulókat jelezniük kell.

A rászorulók részére eljuttatandó adományokat csak központilag szervezett kiosztásban vagy kiszállítással lehet eljuttatni.

A rászorulókról a hatályos adatvédelmi törvények valamint a Decreta synodalia figyelembe vételével listát készítünk, melybe csak az arra jogosultak tekinthetnek be. A lista titkos, külső személynek továbbadni tilos.

Az állandó karitász tagokon kívül lehet időszakosan segítő önkénteseket is megnyerni: Ez azért szükséges, mert a feladat nagy, és mindenki csak korlátozott feladatot tud ellátni, mivel mindenkinek egyéb kötelezettsége is van.

Az anyagi alap

A plébániai karitász működéséhez anyagi alap szükséges. Ennek forrásai: Szt. Erzsébet napi gyűjtés bizonyos százaléka, Szent Antal persely bizonyos százaléka, adományok gyűjtése, illetve rendezvények, gyűjtések megszervezésével. Pályázatokon való részvétel – de a csoport a pályázathoz az egyházmegyei karitászigazgató jóváhagyását, véleményezését kérje.

Az anyagi ügyekről pontos elszámolást kell vezetni egy pénztárfüzetben: bevétel, kiadás, melyért elsősorban a pénztáros felel, de a csoportvezető is felelős. A pénz elosztását a vezetőség beszélje meg. A pénztárfüzetet be kell mutatni havonként a plébánosnak és évente az egyházmegyei karitász is kérhet adatokat az országos statisztika elkészítéséhez.

A pénzgyűjtő gömbök, perselyek ürítését együttesen két személy, egymás jelenlétében végezheti, és az ott befolyt pénzt a pénztárban meg kell jeleníteni.

Tervkészítés

A karitász csoportnak fontos, hogy legyen közösen készített munkaterve fél évre vagy egy évre, hogy hol, mikor, kiket akar segíteni, melyik rászoruló csoportot, milyen rendezvénnyel. Ki mit vállal ebben. Ezt természetesen össze kell hangolni a pénzügyi tervvel. Fontos, hogy a csoport tudja, tisztázza, hogy mik a határai, mi az, amit fel tud vállalni. Ne akarjunk túl sokat, inkább keveset, kis lépésekben haladjunk, ez minden területen érvényes. A problémák és nehézségek megoldásához időre van szükség, ne legyünk maximalisták!

A szakcsoportok önállóan is elkészíthetik munkatervüket, a Szent Anna Karitász egészének gyűlésén azonban számoljanak be arról, és fontolják meg a szakcsoporton kívüli tagok javaslatait és véleményeit is.

Együttműködés a többi segélyszervvel és a környező plébániákkal

Ajánlott, hogy az egyházközség területén működő valamennyi segélyszervezettel legyen kapcsolatunk. Így az önkormányzati szervek (szociális osztály), Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, szerzetesrendek, NOE (Nagycsaládosok Egyesülete), más egyházak segélyszervei, intézmények, egyesületek, stb. Az egészségügyi ellátás szerveivel, az orvosokkal, védőnőkkel, ápolónőkkel valamint a gyógypedagógusokkal is egyeztessük a segítő szolgálatunkat. De fontos, hogy a karitász, mint az egyház hivatalos segélyszerve mindenkor megtartsa önállóságát.

Bercelen és Becskén kívül a többi plébániákkal való együttműködés a plébános előzetes megkérdezésével történik.

Folyamatos működés

A csoport küldetése kettős: nemcsak kifelé tevékenykedik, hanem az egyházközség felé is (templomtakarítás, elsőáldozás,…)

A csoport a plébánost tájékoztassa, működjön vele együtt, mindenben a plébánossal egyetértésben dönt, mivel ő a felelős a csoportért; bizonyos dolgokban pedig az egyházmegyei karitászigazgató véleményét, hozzájárulását is kérve hozza meg döntéseit.

A főpásztor és csoport kapcsolatát a plébános valósítja meg. A csoport segítse a plébánost lelkipásztori tevékenységében!

A plébános is legyen bizalommal, és vonja be a csoportot az egyházközség életébe, lehetőséget teremteve a segítőkészség kifejezésére!

A karitász csoport működését elősegítik a hirdetések, templomi plakátok, beszámolók. Jó értelemben vett propagandát kell csinálni a karitász munkának, ismertté kell tenni. Ebben segíthet helyi karitász újság is, valamit a plébánia honlapja:

http://bercel.vaciegyhazmegye.hu

Kapcsolattartás az egyházmegyei karitász központtal.

Mint az egyházmegyei karitász alapsejtje a plébániai csoport fontos, hogy élő kapcsolatban legyen az egyházmegyei központtal. A kapcsolattartás része a visszajelzés, kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás, tapasztalatcsere, információk továbbadása, kicserélése.

A visszajelzés szempontjai:

– Hol van az egyházközség területén a legnagyobb szükség, a probléma súlypontja

– Melyek a speciális helyi adottságok, hiányok

– Ha az egyházközség olyan helyzetben van, hogy másokon segíteni tud, más plébániáknak vagy intézményeknek az egyházmegye területén, és miben (esetleg tartós élelmiszer, termény stb.)

– Kipróbált új ötletek, javaslatok közlése tapasztalatcsere céljából

– Évente beszámoló készítése (anyagi, szöveges) mindezeket a plébános és csoportvezető aláírásával eljuttatni az egyházmegyei karitász központba.

MELLÉKLET

A következőkben ismertetett karitász munka területei segítenek a feladatok felmérésében és felosztásában.

Az Evangélium szellemében

Arra törekedjünk, hogy munkánkat az Evangélium szellemében, Jézus Krisztus élete és tanítása példája szerint végezzük. A karitász nem egy segélyszerv a sok közül, nem azért van, hogy eggyel több legyen, hanem, hogy megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.

Ne riasszon vissza a felmerülő sok nehézség, a bizalmatlanság, az esetleges félremagyarázása cselekedeteinknek és egyéb nehézségek, mert Jézusnak sem volt jobb sorsa. Bízzunk az ő támogatásában és kegyelmében, az ő hatalmában. Mi eszközök vagyunk az Ő tervében.

Ebben a szellemben törekedjünk a közösség kialakításában egyházközségünk területén (ez a nevében is benne van: község = közösség), összehozni az embereket. Közösség és egység. Ez nem fog menni máról holnapra, ezért hosszútávra kell berendezkednünk, vegyünk mély lélegzetet…

Jó példával járhat elől ebben a karitász csoport, ha jó szellem uralkodik a csoportban, a tagok összetartanak, szeretet, megértés és egység uralkodik, de a félreértéseket is mindig bátran megbeszélik, mert az őszinteség, az igazság a szilárd alap. Szeretetünk legyen okos.

A karitász csoport a plébánia élő közössége legyen, amelyik tevékenykedik. A cél nem a tevékenység, hanem az élő közösség, amely önmagában is formáló közeg. A közösség formálásban, a feladatok krisztusi lelkületű végzéséhez elengedhetetlen a közösségi lelki épülés szentségimádás, szentmise, a találkozók elmélkedéssel való bevezetése, Szentírásolvasás.

Karitász lelki napon való részvétel, melyeket az egyházmegyei karitász szervez a csoportok részére. Fontos feltöltekeznünk!

Képzés

Nagyon fontos a szeretet mellett az okosság, a helyes önismeret, a szakképzés is ahhoz, hogy az emberekkel tudjunk bánni és segítségünk hathatós és a másik számára elfogadható legyen. A szociális munka alapismeretei segítenek ebben, valamint a mentálhigiénés tanfolyamok, előadások.

A segítség tízparancsolata:

 1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.
 2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.
 3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy öröm számodra, ha segíthetsz.
 4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.
 5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.
 6. A bajbajutott nem eset, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.
 7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Dolgozz ki feltűnés mentes ellenőrzési rendszert és járj utána a fontosabb ügyeknek.
 8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről és köszönj meg minden adományt, még a legkisebbet is.
 9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar: több szem többet lát, több kéz többet segít.
 10. Ne várj hálát! Ne sértődj meg! Ne légy kicsinyes! És imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott.

(Ezt már több nyelvre lefordították.)

FELELŐSÖK

Képviselője: Ónodi Kinga 30/3838924

Ruha: Csordás Csabáné Márta 30/9774809

A ruhás rész, telephely (Bercel Béke út 22.) kulcsainak „őrzője”: Csordás Csaba gondnok  20/8231086

Fa, vetőmag: Oroszki Magdolna 20/5482606

Bútor: Szebedy Őrs 30/9255976

Népkonyha: Onódi Kinga 30/3838924

Család: Csordás Csabáné Márta 30/9774809

Pénztár, Gyógyszer: Hrtyán Pál Dánielné 30/411407

Élelmiszer: Onódi Kinga 30/3838924

Cigánypasztoráció: Petró de Chalendar Kinga 20/5135080

Ifjúsági karitász felelős: Bóna Péterné 30/4348919

****** „A szociális munka elsősorban megelőzést jelent.

Ez azt jelenti, hogy társadalmunk sok tátongó szakadékát megkíséreljük keresztényi szeretettel áthidalni.”

(Burján Hildegárd)