Alapítvány

Az „Egyházi épületekért, Egyházközség nevelési-szociális céljaiért” Alapítvány

/a Balassagyarmati Törvényszéken, nyilvántartási száma: Pk.60.091/1999.

Alapító Okiratának

és

időközi módosításainak

egységes szerkezetbe foglalt

szövege

Bercel, 2015. szeptember 4.

 AZ”EGYHÁZI ÉPÜLETEKÉRT,, EGYHÁZKÖZSÉG NEVELÉSI-SZOCIÁLIS CÉJAIÉRT” AALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HATÁLYOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

Az alapító a Berceli Római Katolikus Egyházközség (székhelye: 2687 Bercel, Béke u. 20.; képviseli: Hulitka Róbert Plébános) jelen okirattal hatályosítja, és egységes szerkezetbe foglalja az 1999. évben nyilvántartásba vett tartós közérdekű célra létrehozott alapítványt a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378-3:404. §§- ra, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján.

1. Az alapító neve, címe:

Római Katolikus Plébánia 2687 Bercel, Béke u. 20.

Az Alapítvány elnevezése:

„Egyházi épületekért, Egyházközség nevelési-szociális céljaiért” Alapítvány

Az Alapítvány székhelye:

2687 Bercel, Béke u. 20.

Az Alapítvány a műemlékvédelem közhasznú tevékenységet folytatja az épített környezet alakítása és védelme közfeladathoz kapcsolódóan, az 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A. § (2) bekezdése alapján.

Az Alapítvány célja

2. A Berceli Egyházközség műemlék templomának és plébániájának, Keresztény Otthonának és szolgálati lakásának felújítása, karbantartása, bővítése, korszerűsítése, leromlott épület újjáépítése és rendeltetésszerű működés anyagi támogatása, valamint a galgagutai Római Katolikus Templom építése. Továbbá elsősorban a katolikus gyermekek, az ifjúság nevelésével, hitoktatásával, katolikus hívek szociális támogatásával kapcsolatos kiadások támogatása. Az alapítvány célja a nógrádkövesdi, a szécsénkei, a becskei valamint a vanyarci egyházi épületek fenntartása, karbantartása, felújítása, bővítése.

Az Alapítvány részletes céljai:

– Az Egyházközség műemlék templomának

 • külső és belső felújítása
 • éjszakai megvilágításának megvalósítása
 • orgona, hangosító berendezés javítása
 • fűtés, villamoshálózat korszerűsítése.

– Az Egyházközség műemlék plébániájának

 • külső és belső felújítása
 • villamoshálózat cseréje, a központi fűtés rendszer felújítása
 • szennyvízbekötés megvalósítása
 • plébániát és parkját védő kőfalak megerősítése, újjáépítése.

– A hitélet élénkítése terén:

 • Ifjúsági Kör továbbfejlesztése
 • A katolikus történelmi értékek megismerésének elősegítése
 • Nemzetközi katolikus kapcsolatok elősegítése
 • A határon túli magyar egyházakkal való kapcsolattartás szervezése
 • Ministráns és ifjúsági találkozókra való utazás finanszírozása
 • A versenyző hittanos fiatalok jutalmazásának megszervezése, anyagi támogatása
 • Hitoktatók továbbképzéséhez költségtérítés nyújtása
 • Saját kántor képzésének költségtérítése
 • Továbbképző előadók szerény díjazása, esetenként költségeinek megtérítése
 • Egyházközség rendezvényeinek anyagi támogatása
 • Az időskorúak szociális gondozásának elősegítése
 • Anyagilag rászoruló személyek segélyezése
 • Az Egyházközség technikai feltételeinek javítása, a szükséges eszközök (fax, fénymásoló, számítógép stb.) beszerzésének anyagi finanszírozása.
 • Galgagutai templom építése:
 • Helységek építése: templomtér, előtér, sekrestye, stb., a helységekben víz-, gáz-, villany-, és egyéb szükségletek szerelése, készítése és működtetése
 • Parkolók, és a templomhoz vezető bejárat bitumenezése, a telek parkosítása

Az itt rögzített cél szerinti tevékenységek megfelelnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

Az alapítvány sem a jelenben, sem a jövőben nem foglalkozik politikai jellegű tevékenységgel és semmiféle politikai párttal nem tart semmiféle kapcsolatot. Az Ectv. 34. § (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány jogi személyisége: az alapítvány jogi személy.

Csatlakozás

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapító okiratban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az Alapítványhoz csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem lesznek jogosultak.                                                  

Az Alapítvány vagyona

3.1. Az Alapító a meghatározott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától számított nyolc napon belül a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet berceli Kirendeltségénél megnyitott 63600203-17001319 bankszámlaszámon egyszeri átutalással elhelyez összesen: 100.000-Ft-ot, azaz egyszázezer 00/100 forintot.

Az alapítványi vagyon működése

3.2. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg (Ptk. 3.397. § (1)).

Az alapítvány vagyona és felhasználása

3.3. – működése során céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt – melyekből a céljai által meghatározott egyházi épületek és az arra rászorulók részesülnek –, együttműködik országos és helyi, hasonló célú alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, illetve más hasonló célú intézményekkel, kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, intézményekkel.

    – Az alapítvány vagyona egyébként ingyenes adományokból tevődik össze, 

      amely adományokat pénzintézet kezel.

    – Az alapítvány vagyona és a rendelkezésre álló pénz-eszközök kizárólag a

       jelen alapító okiratban meghatározott célok elérésére használhatók fel.

    – Az alapítvány induló vagyonát, valamint a csatlakozók határozottan és  

      írásban kifejezett ilyen tartamú rendelkezése esetén az általuk felajánlott 

      pénzösszegeket az alapítvány alaptőkéjébe kell elhelyezni.

    – Az alapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni 

      adományokat lehetőleg az adomány rendeltetése szerint kell felhasználni.

     Ha ez nem lehetséges, úgy a természetbeni adományokat ellenérték fejében 

     értékesíteni kell.

    – Az alapítvány vagyonának a kezelője a kuratórium, amely kizárólagosan

       jogosult az adományok kezeléséről és az alapítvány rendelkezésére álló

      pénzeszközök felhasználásának mikéntjéről gondoskodni. Az alapítvány a 

      gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító

      okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A vagyon

      felhasználásának módja: támogatás nyújtása kérelem/pályázat alapján,

      igazolt költség térítése. Az Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint az

      Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a

      jelen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

  – Az ígért adomány visszavonható, de a teljesített és elfogadott adományt 

    visszavonni már nem lehet.

  – Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, ez azonban csak

    közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve

    történhet. A vállalkozás eredményeként jelentkező esetleges nyereség

    kizárólag az alapítvány céljainak az elérésére szolgálhat.

  – Az Alapítvány céljára évente felhasználható:

a/ az induló vagyon, illetve az alaptőke hozadéka,

b/ a csatlakozó rendelkezés hiányában a csatlakozó pénzbeli vagyonrendelése,

    c/ a természetbeni adományok, illetve azok értékesítéséből befolyt összeg, 

    d/ a vállalkozásból származó nyereség.

 – Amennyiben a támogatás pályázat útján történik, úgy a pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak szabályozottnak kel lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményei mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

  – A kuratórium az alapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente az alapítónak köteles beszámolni. Az éves beszámolót az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt kell benyújtani.

  – Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 Amennyiben az alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját.

     Az Alapítvány, annak gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelő személyt, valamint támogatót, illetve e személyek Ptk. 8:1. §-a szerinti hozzátartozóját (élettársát) cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők.

Kezelő szerv

4.1. Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott 10 tagú Kuratórium kezeli. A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait öt évre az alapító kéri fel.

A Kuratóriumelnöke 2014. május 25. napjától számított öt éves időtartamra:

Kollár László József (szül.: Becske, 1953. XI. 29.; an.: Paróczi Margit)       Galgaguta, Kossuth u. 81. szám alatti lakos.

A Kuratórium titkára 2014. május 25. napjától számított öt éves időtartamra:

                            Varga László          Bercel, Templompart 11. szám alatti lakos.

A Kuratórium tagjai 2014. május 25. napjától számított öt éves időtartamra:

                              Czombos József     Rimóc, Hunyadi u 2.. szám alatti lakos

                              Hencz Csaba           Bercel, Sport út 3. szám alatti lakos

                              Hulitka Róbert        Salgótarján, Zagyva u. 103. szám alatti lakos

                              Szebedy Örs          Bercel, Széchenyi u. 53./III. szám alatti lakos

                               Szandai Róbert      Nógrádkövesd, Május 1 u. 6. szám alatti lakos

                               Hencz László         Szécsénke, Kossuth u. 9/a. szám alatti lakos

                              Takács Zoltán         Becske, Fő u. 56. szám alatti lakos

                               Hrtyán Pál Dánielné          Vanyarc, Sziráki út 3. szám alatti lakos.

A kuratórium dönt az alapítvánnyal kapcsolatos koncepcionális és operatív ügyekben, és – a törvényes feltételek keretei között, az alapítványi cél megvalósulása érdekében – a rendelkezésre álló vagyonnal gazdálkodik.

A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, illetve szükség szerint tart ülést. A Kuratórium ülésére a meghívót a Kuratórium elnöke a napirend közlésével írásban, a kuratóriumi ülést megelőző 15 nappal küldi meg a kuratórium tagjainak ajánlott levélben, vagy az átvételt a meghívó 1 példányának aláírásával tanúsítja; A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. A nyilvánosságnak hirdetőtáblán vagy kábel TV-n történik a meghirdetés.

A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon négy tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése a titkár feladata. A Kuratórium megalkotja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tartalmazza a Kuratórium ügyrendjét is. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére, illetve mindarról, amiről az Alapító dönt.

A Kuratórium közérdekű döntéseit a Berceli Egyházközség templomban elhelyezett hirdetőtábláján hozzák nyilvánosságra, az érintettek szűk körét érintő döntést pedig az érintettekkel írásban közlik. A Kuratórium által hozott döntésekről, mint határozatokról olyan módon készül nyilvántartás, hogy a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek egy-egy aláírt példányát folyamatos számozással ellátva fűzik le.

Az Alapítvány működése során keletkezett iratokat – különösen a Kuratórium ülésének jegyzőkönyveit – bárki megtekintheti, aki az Alapítványt támogatja, illetőleg az Alapítvány felett ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. A betekintés időpontját a Kuratórium elnökével kell egyeztetni. Az iratokról feljegyzés, vagy másolat a Kuratórium elnökének engedélyével készíthető.

Annak érdekében, hogy a cél szerinti juttatásokat bárki megismerhesse, azokat a helyi Lelkipásztori levél című lapban teszik közzé.

Az Alapító Okiratba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium beszámolóit az egyházközségi hirdetőtáblán meghirdetett időpontban nyilvános ülésen tartja, amelyen bárki részt vehet. A beszámolót az egyházközségi hirdetőtáblán is megjelenteti, ahol tájékoztatást ad az Alapítvány működéséről, a rendezvényeken való részvétel lehetőségéről. Az Alapítvány rendezvényei nyilvánosak, azokon az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett bárki részt vehet, illetőleg igénybe veheti.

Az Alapítvány által támogatott műemléki épületek bárki részéről bármikor megtekinthetőek.

4. 3. A Kuratórium feladata az Alapítvány tevékenységének propagálása, adománygyűjtése. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az Alapító részére tájékoztatást adni az eddig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elnöke terjeszti a Kuratórium elé és azt a Kuratórium hagyja jóvá kétharmados többséggel.

4.4. A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül – társadalmi munkában – tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel.

 • A kuratórium nyílt szavazással hozza meg határozatait. A Kuratórium határozathozatala során nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8: 1. §. 1. és 2.) pontjai), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 • A kuratórium tagjai és elnöke összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezések kiterjednek, illetőleg tartalmazzák a Ptk. 3:22. § (1), (4), (5) bekezdéseiben, a 3:397. §-ának (3), (4) bekezdéseiben, az Ectv. 38. §-ának (1), (2) bekezdéseiben, valamint az Ectv. 39. §-ában foglaltakat azzal, hogy a kuratórium tagjai az alapítóval és egymással sem állnak közeli hozzátartozói viszonyban.

Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány kuratóriumának írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

 • A kuratórium elnöke:
 1. képviseli az alapítványt külső szervek, szervezetek előtt;
 2. megbízást ad személyének helyettesítésére;
 3. a kuratórium tagjait felkéri a kuratóriumi feladatok ellátására;
 4. Az alapítvány működésével kapcsolatos szerződéseket köt;
 5. utalványozási jogot gyakorol;
 6. szervezi és irányítja a titkársági teendők ellátását;
 7. gondoskodik a törvényes előírások betartásáról;
 8. évente tájékoztatja az alapítót az alapítvány anyagi és szellemi tevékenységéről;
 9. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke és elnökhelyettese együttesen, vagy ezek közül valamelyik és egy másik kuratóriumi tag együttesen jogosult, ide nem értve azt a tagot, aki az Alapítóval bármiféle befolyásolásra alkalmas viszonyban áll.
 • A kuratóriumi tagság megszűnése (Ptk. 3:25. §):
 • határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
  • megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
  • visszahívással;
  • lemondással;
  • vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
  • vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  • vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
  • a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják;
  • a vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat;
  • ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

4.5. Az Alapítvány a pénzügyi, gazdasági tevékenység ellenőrzése céljából háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól.

A Felügyelő Bizottságelnöke: Karaba Lászlóné (igazgatási előadó)

  Bercel, Árpád u. 5.

A Felügyelő Bizottság tagjai:Adamik Tiborné (képesített könyvelő)

Bercel, Petőfi u. 4.

Demeter Lászlóné (államháztartási könyvelő)

Bercel, Ifjúsági u. 33.

4.6. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak részt venni a Kuratórium ülésein, betekintést tehetnek az Alapítvány gazdasági és egyéb irataiba. A Felügyelő Bizottság üléseit évente legalább kettő alkalommal, illetve szükség szerint tartja. Az ülés összehívása a Felügyelő Bizottság feladata. Az üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet minden jelenlévő aláír.

A Felügyelő Bizottság véleményezi a Kuratórium által készített éves költségvetés tervezetét, valamint az előző év gazdálkodást átfogó költségvetés beszámolóját. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ülés kettő tag jelenléte esetén határozatképes.

–  A Felügyelő Bizottság feladata a szervezet működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.

–  Feladatainak teljesítése során betekinthet az alapítvány könyveibe, és irataiba, azokat megvizsgálhatja.

–  A Felügyelő Bizottság maga határozza meg ügyrendjét, és elnököt is maguk választanak tagjai közül. A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet a Kuratórium ülésein.

–  A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult az alapítvány kuratóriumát tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 1. az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé;
 • az alapítvány kuratóriumának vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

–  A Felügyelő Bizottság indítványára az alapítvány kuratóriumát, a kuratórium elnökének harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az alapítvány kuratóriumának összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

–  Ha az alapítvány kuratóriuma a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

– A Felügyelő Bizottság tagjaira is vonatkoznak a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére a 2011. évi CLXXV. tv. 38-39. §§. által meghatározottak, vagyis nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 1. a vezető szerv elnöke vagy tagja;
 • a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 • a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

A felügyelőbizottság tagjai és elnöke összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezések kiterjednek, illetőleg tartalmazzák a Ptk. 3:22. § (1), (4), (5) bekezdéseiben, a 3:26. § (2) bekezdésében, a 3:397. §-ának (3), (4) bekezdéseiben, az Ectv. 38. §-ának (3) bekezdésében, valamint az Ectv. 39. §-ában foglaltakat.

Képviselet

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori elnöke. Az elnök akadályoztatása esetén helyettesítésére a Kuratórium által megjelölt tag jogosult.

Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és titkárának, illetve az elnök által írásban meghatalmazott személy együttes aláírása szükséges.

Megszűnés

Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre.

Az alapítvány megszüntetése felől az illetékes Törvényszék a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései szerint dönt. Megszűnés esetére az alapító a megmaradt vagyon felhasználása tekintetében akként rendelkezik, hogy azt az Egyházmegye fenntartásában levő szociális intézmény támogatására kell felhasználni.

Az alapítvány megszűnik, ha:

– az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

– az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód;

– az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet;

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapító a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is;

Ha az alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

 Egyéb rendelkezések:

A jelen közhasznú alapítvány feletti adóellenőrzést az alapítvány székhelye szerinti illetékes Adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi ellenőrzést pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az Ügyészség látja el.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései irányadóak.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései (különösen a 3:378-3:404. §§-i), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak, valamint az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló, módosított 115/1992. (VII. 23) Korm. rendeletben írtak és a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az alapítvány a tevékenységét a jövőben, ebben az egységes szövegű – módosításokat is tartalmazó – Alapító Okiratban foglaltak szerint végzi. Az alapítvány korábbi, 2001. április 26. napján kelt egységes szövegű Alapító Okiratának azok a részei, amelyek ebben az egységes szövegű Alapító Okiratban nem szerepelnek, hatályukat vesztik.

Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, a közhasznúság megszűnése, a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok személyében, illetőleg személyi adataiban bekövetkezett változások.

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban szereplő jelenlegi változ(tat)ásokat a dőlt és vastag betűs részek jelentik, míg az egyéb részek a korábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban szereplő módosítások – jelenleg hatályos – szövege.

Kelt: Bercel, 2015. szeptember 4.

……………………………………..

 Alapító

                                                  Berceli Római Katolikus Egyházközség

      képv.: Hulitka Róbert Plébános

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosítások a dőlt és kiemelt részeket foglalják magukban.

Ellenjegyzem:

Dr. Környei László János ügyvéd

Budapest, 2015. IX. 7. 

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma12-01-0000081
MegnevezésEgyházi épületekért, Egyházközség nevelési szociális céljaiért
Rövidített névRövidített név nincs bejegyezve
Idegen nyelvű elnevezésIdegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely országMagyarország
Szervezet székhelye2687 Bercel, Béke út 20.
Szervezet típusaAlapítvány, közalapítvány
Alapitvány típusaAlapítvány
ÁllapotNyilvántartásba vett
Országos azonosító1300/60091/1999/600911999
Eljáró bíróság neveBalassagyarmati Törvényszék
Ügyszám1300/Pk.60091/1999
Bírósági határozat száma24/I
Jogerőre emelkedésének időpontja2016.04.28
Bejegyzés típusRendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma2016.04.28
Régi nyilvántartási szám formátum81/1999
Létesítő okirat kelte2015.09.04
Alapítvány jellegeNyílt alapítvány
Cél szerinti besorolásaszociális tevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusaFolyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdeteFolyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja2014.09.02
Közhasznúsági fokozatNem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím:Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírásA berceli egyházközség templomának, plébánia, keresztény otthon és szolgálati lakás felújítása, karbantartása, bővítése, korszerűsítése, leromlott épület újjáépítése és rendeltetésszerű működés anyagi támogatása. Továbbá katolikus gyermekek, ifjuság nevelésével, hitoktatásával, katolikus hívek szociális támogatásával kapcsolats kiadások támogatása. A Galgagutai Római Katolikus Templom építése: helyiségek építése, templomtér, előtér, sekrestye, stb., a helyiségekben víz, gáz, villany , egyéb szükségletek szerelése, készítése és működtetése, parkolók és a templomhoz vezető bejárat bitumenezése, a telek parkosítása.
Vagyonfelhasználás mértékeVagyonfelhasználás mértéke – nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás módAz alapítvány a működése során céljai megvalósítása érdekében gazdálkodik vagyonával, szolgáltatások nyújt – melyekből a céljai által meghatározott egyházi épületek és az arra rászorulók részesülnek – együttműködik országos és helyi, hasonló célú alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, illetve más hasonló célú intézményekkel, kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, intézményekkel. Az alapítvány vagyona egyébként ingyenes adományokból tevődik össze, amely adományokat pénzintézet kezel. Az alapítván vagyona és a rendelkezésre álló pénzeszközök kizárólag az alapító okiratban meghatározott célok elérésére használhatók fel. Az alapítvány induló vagyonát, valamint a csatlakozó határozottan és írásban kifejezett ilyen tartalmú rendelkezések esetén az általuk felajánlott pénzösszegeket az alapítvány alaptőkéjében kell elhelyezni. Az alapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni adományokkal lehetőleg az adomány rendeltetése szerint kell felhasználni. Ha ez nem lehetséges, úgy a természetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az alapítvány vagyonának kezelője a kuratórium, amely kizárólagosan jogosult az adományok kezelésére és az alapítvány rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának mikéntjéről gondoskodni. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. .Támogatás nyújtása kérelem vagy pályázat alapján , igazolt költségtérítés.
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjárólÁltalános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

NeveKollár László
Képviseleti jog terjedelmeÁltalános
Képviseleti joggyakorlás módjaÖnálló
Megbízás időtartama5 év
Megbízás megszűnésének időpontja2019.05.25
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neveKuratórium
Tagok:
Tag neveHrtyán Pál Dánielné
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveVarga László titkár
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveCzombos József
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveDobrocsi Lajos
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveMravik István
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveSzebedy Örs
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveKollár László
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveSzandai Róbert
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveHencz László
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveTakács Zoltán
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveHulitka Róbert
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neveHencz Csaba
Megbízás időtartamaMegbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontjaMegbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontjaA megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek listájaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezveJogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezveSzövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezveAdószámadatok

Adószám18637018-1-12
Adószám státuszaBejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja2000.02.29
Közösségi adószámKözösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státuszaKözösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontjaKözösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel18637018-9491-569-12
Statisztikai számjel státuszaBejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja2016.04.28

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókA szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatójaBiztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatbanEgyéb:Nincs egyéb adat bejegyezve