Közérdekű tájékoztatás egyházi temetőinkkel kapcsolatban

Kedves Gyászolók! A Berceli Plébánia pasztorális tanácsának tagjai Szebedy Őrs és Buda János Urak az előző héten elszállították a berceli egyházi temetőben felhalmozódott szemetet. Tisztelettel és szeretettel köszönjük a munkájukat. Előkerültek nem közvetlenül a temetőben keletkezett hulladékok (rossz ágybetét, mobiltelefonok, melyekből visszanyomozható a tulajdonosuk, bödön avas zsír stb.)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el. E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.

Az 1999. évi XLIII. (ejtsd negyvenharmadik) törvény a temetőkről és a temetkezésről 24. § (1) szerint: Halottat csak jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni, vagy elektronikus dokumentumként megküldeni. Az elhunyt elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halottvizsgálati bizonyítvány egy papíralapú vagy elektronikus példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.

Tehát a törvény alapján az egyházi tulajdonban lévő temetőink (Bercel, Nógrádkövesd, Becske és Szécsénke egyházi temetőiben) a halottvizsgálati lapot a tulajdonoshoz, vagyis a plébániához el kell juttatnia annak, aki temetni szeretne ezekben a temetőkben minden esetben. Természetesen katolikus temetési szertartás, de polgári temetések, és más felekezetek vagy vallások temetése esetén is, illetve akkor is, ha csak a család szűk körben kíván végső búcsút venni.

Tehát a gyászolónak vagy temettetőnek minden esetben kötelező elvinnie a plébániára a halottvizsgálati lapot, hogy arról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen a plébánia és regisztrálja a temetés tényét és sírnyitási engedélyt adjon ki a temetkezési vállalkozó részére.

2023. május 1-től a temetkezési vállalkozó a konkrétan meghatározott sírnyitási engedély nélkül nem kezdheti meg a sír feltárását (vagyis a sírásást). Amennyiben a sírhely nem üres, és a korábban elhelyezett elhunyt fertőző betegségben szenvedett (pl. COVID-19, spanyolnátha (influenza), ázsiai influenza (H2N2), madárinfluenza, SARS stb.) és még nem telt el 15 év a temetés óta, akkor a tulajdonostól, vagyis a plébániától bekéri a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal a halottvizsgálati lapot.

36. § (3) szerint: „Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyét beszerezni.” Illetve: (5) „A hamvasztás célját szolgáló sírnyitási engedélyt meg kell adni, ha a halál nem rendkívüli módon következett be.” A tulajdonos (esetünkben a plébánia) által kiállított sírnyitási engedély regisztrációs díja kettőezer forint. A sírnyitási engedély kizárólag a rendezett, vagyis szabályszerűen megváltott sírok esetében állítható ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyászolók amennyiben a berceli, nógrádkövesdi, becskei vagy szécsénkei egyházi temetőben szeretnék elhunytjukat temetni minden esetben a halottvizsgálati lap eredeti példányával, vagy hiteles másolattal keressék fel a Berceli plébániát, ahol kérhetik a sírnyitási engedélyt, amit el kell vinniük a temetkezési vállalkozónak, mert csak ennek birtokában kezdhető meg a sírásás.