Ferenc pápa üzenete a vándorlók és menekültek 103. világnapjára, 2017. január 15.

Nepali children in the Kingdom of Mustang, Nepal.
Nepali children in the Kingdom of Mustang, Nepal.

A sérülékeny és hangtalan kiskorú vándorlók

Kedves Testvérek!

Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem” Mk 9,37; vö. Mt 18,5; Lk 9,48; Jn 13,20). Az evangélisták ezekkel a szavakkal emlékeztetik a keresztény közösségeket Jézus egyszerre lelkesítő és elkötelezettségre buzdító tanítására. Ez a tanítás kijelöli az utat, amely a legkisebbekkel kezdődik, a befogadás dinamikáján át halad és az Üdvözítő segítségével biztosan Istenhez vezet. Az út megvalósulásának szükséges feltétele tehát éppen a befogadás, ami abból áll, hogy Isten egy lett közülünk, Jézusban gyermekként jött közénk, mi pedig megnyílunk előtte a reményt adó hitben, szeretettel fordulunk a legkisebbek és leggyengébbek felé és segítjük őket. Ez a három – a hit, remény és szeretet szoros kapcsolatban áll az irgalmasság testi és lelki cselekedeteivel, amint ezt az utóbbi Rendkívüli Szentév során újra felfedeztük.

Az evangélisták ugyanakkor rámutatnak azok felelősségére is, akik az irgalmasság ellen vétenek: „aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék” (Mt 18,6; vö. Mk 9,42; Lk 17,2). Hogyan is felejtkezhetnénk meg erről a szigorú figyelmeztetésről, amikor arra a kegyetlen kizsákmányolásra gondolunk, amelyet a gátlástalan emberek művelnek annyi sok gyermek kárára, miközben prostitúcióra és pornográfiára, rabszolgamunkára és katonáskodásra kényszerítik a fiatalokat és gyerekeket, kábítószer-kereskedelembe, illetve a bűnözés egyéb formáiba keverik bele őket, vagy arra csábítják és ösztönzik őket, hogy elmeneküljenek a háborús konfliktusok és üldözések elől, kitéve magukat az elmagányosodás és elhagyatottság veszélyének?

Ezért a Vándorlók és Menekültek Világnapja alkalmával szívem különös vágya, hogy főleg a kiskorú és egészen egyedül vándorló gyermekekre irányítsam a figyelmet, és felszólítsak mindenkit, hogy gondoskodjon ezekről a gyerekekről, akik háromszorosan is védtelenek: egyrészt, mert kiskorúak, másrészt, mert idegenek, és harmadszor, mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét.

Napjainkban a migrációs jelenségek nem korlátozódnak csupán földünk egyes térségeire, hanem megtalálhatók minden kontinensen és egyre inkább okoznak világméretű drámai problémákat. Nem csak azokról a személyekről van itt szó, akik tisztességes munkát és jobb megélhetést keresnek, hanem azokról a férfiakról és nőkről, öregekről és gyermekekről is, akik otthonaik elhagyására kényszerülnek, abban a reményben, hogy megmenthetik az életüket és másutt békét és biztonságot találnak. Mindenekelőtt a kiskorúak azok, akik drágán megfizetik annak a kivándorlásnak az árát, amelyet majdnem mindig az erőszak, a nyomor, a környezeti viszonyok idéznek elő, miközben mindezekhez még a globalizáció negatív hatásai is társulnak. A könnyű és gyors meggazdagodás féktelen hajszolása magával hozza az olyan csapásként sújtó abnormális tévelygések terjedését is, mint a gyermek-kereskedelem, a kiskorúak kizsákmányolása és a velük való visszaélés, és általában véve, mindazok a gyermekekkel kapcsolatos jogfosztások, amelyeket a Gyermekek jogairól szóló Nemzetközi Egyezmények büntetnek.

A gyermekkornak, sajátos érzékenysége miatt, megvannak az egyedi és nélkülözhetetlen követelményei. A gyermeknek mindenekelőtt joga van egy egészséges és védett családi környezetre, amelyben apja és anyja irányítása és példája szerint fejlődhet; aztán a gyermek joga és kötelessége, hogy megfelelő nevelésben részesüljön, mindenekelőtt a családban és az iskolában is, ahol személyiséggé fejlődhet, saját jövőjének és mindenkori nemzetének tevékeny és vezető építőjévé válhat. Valójában, a világ számos vidékén még ma is csupán kevesek privilégiuma az, ha már valaki elemi módon megtanulhat írni, olvasni és számolni. Ezen kívül minden kiskorúnak joga van ahhoz, hogy játszhasson és felüdüljön a szabadidőben; röviden, joga van ahhoz, hogy gyermek lehessen.

A migránsok között azonban a gyermekek képezik a legsérülékenyebb csoportot, hiszen megjelenve a világban alig észrevehetők és hangtalanok. Bizonytalan helyzetük, valamint a hiányzó dokumentumok megakadályozzák őket abban, hogy a világ tudomást szerezzen róluk; felnőtt kísérők hiányában hangjukat sem hallathatják és meghallgatást sem nyernek. Így a kiskorú vándorlók könnyen az emberi nyomorúság legmélyebb szintjére süllyednek, ahol aztán a törvénytelenség és erőszak pusztító tüze hamar elemészti nagyon sok ártatlan gyermek jövőjét és már nagyon nehéz szétszaggatni a velük való visszaélések szövevényes hálózatát.

Hogyan válaszoljunk e valóság kihívására?

Mindenekelőtt tudatosítanunk kell, hogy a migráció jelensége elválaszthatatlan az üdvösség történelmétől, sőt, ennek részét képezi. A jelenség ugyanis kapcsolatban áll Isten parancsával: „A jövevényhez ne légy kegyetlen és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén” (Kiv 22,20); „Szeressétek (tehát ti is) a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén” (MTörv 10,19). A migráció jelensége az idők jele, egy olyan jel, amely az isteni gondviselés művéről beszél a történelemben és az emberi közösségben, miközben az emberiség egységére utal. Az Egyház egyáltalán nem hagyja figyelmen kívül a migrációs problematikát, sem a vele kapcsolatos gyakori drámákat és tragédiákat, még kevésbé azokat a nehézségeket, amelyek a vándorlók méltó befogadásával járnak együtt, de mégis arra bátorít, hogy e jelenségekben is ismerjük fel Isten tervét, abban a biztos meggyőződésben, hogy a keresztények közösségében senki sem idegen és ez a közösség magához ölel mindenkit: „Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” (Jel 7,9). Mindenki értékes ember, az emberek értékesebbek a tárgyi dolgoknál, sőt, minden intézmény értékét aszerint ítélik meg, hogy miként bánik az élettel és az ember személyi méltóságával, főleg amikor ez a személy olyan sérülékeny helyzetbe kerül, mint a kiskorú vándorlók.

Ezen felül rá kell mutatni a védelemre, az integrációra és a tartós megoldásokra.

Először is minden lehetséges intézkedéssel biztosítani kell a kiskorú vándorlók oltalmát és védelmét, hiszen „ezek a fiatal fiúk és lányok gyakran fejezik be életüket az utcán, teljesen elhagyottan, azon gátlástalan kizsákmányolók áldozataként, akik nagyon gyakran teszik őket a fizikai, az erkölcsi és a szexuális erőszak tárgyává” (XVI. Benedek pápa üzenete az Elvándorlók és Menekültek Világnapjára 2008-ban).

Egyébként, néha nagyon nehéz meghúzni a határvonalat a migráció és az emberkereskedelem között. Sok tényező segíti az olyan körülmények kialakulását, amelyben a vándorlók, jelesen a kiskorúak sebezhetővé válnak: a szegénység és a túléléshez szükséges eszközök hiánya – amihez a média által keltett irreális elvárások is társulnak –; az alacsony fokú iskolázottság; a vendéglátó ország törvényeinek, kultúrájának és gyakran nyelvének nem ismerése. Mindez fizikai és pszichológiai kiszolgáltatottságba taszítja őket. A gyermekek kizsákmányolásának és a velük való visszaéléseknek legfőbb mozgatója a kereslet. Ha a megfelelő szervek a jövőben nem találják meg a módját annak, hogy szigorúbban és hatékonyabban lépjenek fel az ilyen haszonélvezőkkel szemben, akkor nem fogják tudni felszámolni a kiskorú áldozatokat szedő rabszolgaság sokféle formáját sem.

Ezért szükség van arra, hogy a bevándorlók, már csak a gyermekeik jobb jövőjének érdekében is, egyre szorosabban együttműködjenek az őket befogadó közösséggel. Nagy hálával tekintünk azokra az egyházi és civil szervezetekre és intézményekre, amelyek szívós elkötelezettségük folyamán nem sajnálják felajánlani sem anyagi eszközeiket, sem idejüket annak érdekében, hogy a kiskorúakat megóvják a különböző visszaélésektől. Az is fontos, hogy megteremtsük az átfogó és egyre hatékonyabb együttműködés rendszereit, amelyek nem csak az információk kicserélésére támaszkodnak, hanem biztosítják a gyors és hatékony közbelépésre képes hálózatok erősítését is. Mindezek mellett nem szabad alábecsülni azt sem, hogy az egyházközségek rendkívüli ereje éppen akkor nyilvánul meg leginkább, amikor a hívők egyek az imában és testvéri közösséget alkotnak.

Másodszor szorgalmazni kell a vándorló gyermekek és serdülők integrációját. Ez teljesen a felnőttek közösségének a függvénye, hiszen az anyagi, financiális eszközök hiányosságai nagyon gyakran megakadályozzák a megfelelő programok alkalmazását, amelyek fiatalok befogadásával, gondozásával és beilleszkedésével foglalkoznak. Ahelyett, hogy szorgalmaznák a kiskorú vándorlók szociális integrációját, vagy terveket készítenének a biztos és segélyezett hazatelepítésükre, többfelé csupán beutazásuk megakadályozásán fáradoznak, megkönnyítve ezáltal belekapcsolódásukat az illegális hálózatokba; vagy egyszerűen visszaküldik őket saját hazájukba, meg sem bizonyosodva afelől, hogy ez valóban „felsőbb érdeküket” szolgálja.

Még súlyosabbá válik a kiskorú vándorlók helyzete akkor, ha irregularitásba kerülnek, vagy bűnszervezetek hálózzák be őket. Ilyenkor gyakran fogházba kerülnek. Nem ritkán előfordul ugyanis, hogy letartóztatják őket, és mivel pénzük sincs, sem az óvadékot, sem hazautazásuk költségeit nem tudják kifizetni, hosszú időre fogságba kerülhetnek, kitéve mindenféle visszaélésnek és erőszaknak. Az ilyen esetekben jóllehet az államok joga, hogy szabályozzák a migrációs áramlatokat és megvédelmezzék a nemzeti közösség javát, de ugyanakkor az is az államok kötelessége, hogy megoldásokat találjanak a kiskorú vándorlók ügyében és törvényesítsék helyzetüket. Az államnak gondosan kell őrködnie a kiskorúak emberi méltósága fölött és igényeik kielégítésére is törekednie kell, ha nekik már senkijük sincs; de az egész család javát és a szülők igényeit is szem előtt kell tartani, segítve őket.

Mindenesetre alapvető igény, hogy érvényre jussanak a megfelelő nemzeti eljárások és az egyezményeken alapuló együttműködési tervek a kibocsátó és befogadó országok között, a kiskorúakra nehezedő kényszerű emigráció kiváltó okainak felszámolása érdekében.

A harmadik helyen nyomatékosan felszólítok mindenkit, hogy keressen és alkalmazzon tartós megoldásokat. Mivel itt egy nagyon összetett jelenségről van szó, a gyökereknél kell elkezdeni a kiskorú vándorlók kérdésének kezelését. A probléma kiváltó okai közé tartoznak: a háborúk, az emberi jogok megsértése, a korrupció, a szegénység, az ökológiai egyensúly megbomlása és a környezeti katasztrófák. Elsőként a gyerekek szenvednek miattuk, akik olykor testi és ezt kísérő erkölcsi és pszichikai kínzásoknak és erőszaknak vannak kitéve, amelyek majdnem mindig kitörölhetetlen nyomokat és sérüléseket hagynak bennük.

Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy a vándorlók származási országaiban szembenézzenek a kivándorlás kiváltó okaival. Első lépésként ez megköveteli, hogy az egész nemzetközi közösség felvállalja a menekülésre kényszerítő konfliktusok és erőszakos cselekmények felszámolását. Ezen kívül szükséges egy hosszú távú tervezés, amely képes megfelelő programokat kidolgozni a nagy igazságtalanságoktól és instabilitástól sújtott területekre vonatkozóan, hogy ott is mindenkinek biztosítani lehessen egy olyan komoly és hiteles fejlődést, amely elősegíti minden gyermek, az emberiség reménysége javát.

Végül azokhoz szeretnék szólni, akik a gyermekek és a fiatalok oldalán állnak és őket segítve együtt haladnak velük: nekik szükségük van az értékes segítségetekre, mint ahogyan az Egyháznak is szüksége van rátok; és az Egyház támogatja az általatok végzett komoly szolgálatot. Ne fáradjatok bele abba, hogy bátran és életetek jó példájával tanúsítsátok az evangéliumot, amely arra hív benneteket, hogy felismerjétek és befogadjátok a legkisebb és legsérülékenyebb emberekben jelen levő Úr Jézust.

A Názáreti Szent Család oltalmába ajánlom a kiskorú vándorlókat és családjukat, közösségeiket és mindenkit, akik segíti őket; a Szent Család vigyázzon mindnyájatokra és legyen veletek életetek útján. Imáimhoz csatoltan apostoli áldásomat adom rátok.

Vatikán, 2016. szeptember 8., a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén.

Ferenc

  1. A német és olasz szöveg alapján fordította: Cserháti Ferenc

2017 újév váró Plébániai Szilveszterezés

2017-plebaniai-szilveszterezesIdén kerül harmadszor megrendezésre exkluzív szakrális helyszínen a Berceli Plébánia VIP Szilveszteri Partija.

Belépés kizárólag előzetes regisztráció alapján!

Regisztráció itt

Hittanosoknak belépődíj nincs.  Beugró 1 tányér sütemény vagy 1 üdítő. Korlátlan étel és italfogyasztás egész este.

Éjfélkor közös hálaadás, koccintás.

Maximális jókedv, maximális józanság.

Irgalmasság éve induló programok

ruhaosztas2016.02.24-én szerdán és 25-én csütörtökön 9:00-12:00 és 14:00-18:00 a Berceli Szent Miklós Karitász ruhaosztása a berceli Szent Miklós Közösségi Házban.

Akik Bercelen koruk vagy betegség miatt nem tudnak eljönni vasárnapi szentmisére, lehetőségük van kérni, hogy közösségi busszal megoldjuk a háztól házig utazásukat. Igényüket jelezhetik a plébánián vagy a vasárnapi szentmise után. A busz jelenleg a következő helyeken áll meg: Helecz Józsefné Petőfi út 16, Nándori Ferencné Uzsoki u. 18, Demeter Béláné Gácsi út 69, Sneider Istvánné Ifjúsági út 9, Hencz Károlyné Sport út 3. Kiss Lajosné Deák F. út 9. Karaba Ferencné Deák F. út 8.

Az Isteni Irgalmasság évéhez kapcsolódóan szeretnénk segíteni idős, beteg testvéreinknek a ház körüli munkák, takarítás, kertrendezés elvégzésében. Akik szívesen vennék segítségünket, kérjük jelezzék az egyházadó szedő testvéreknél vagy a Szent Miklós Karitász munkatársainál.

Hittanos tábort szervezünk Szobra 2016.07.18-2016.07.23. között általános és középiskolás hittanosaink és fiatalok részére. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián lehetséges.

Szeretettel köszönjük meg a kedves testvéreknek Galgagutai Isteni Irgalmasság Templom tető felújításárára adott adományaikat Bercel 171.770 Ft, Vanyarc 11.200 Ft, Becske 24.720 Ft Szécsénke 25.000 Ft összeggel járult hozzá a gyűjtéshez (Galgaguta és Nógrádkövesd nem küldte be), amely jóakaróink és a püspökség által kiegészítve együtt fedezi a felújítás 9.635.612 Ft-os költségét. A munkákat jövő kedden kezdik. Isten fizesse meg mindenki nagylelkűségét.

Pályázati lehetőségek templomokra, közösségi házra, napelemekre

Tisztelt Érintettek!

Megjelentek a pályázatok, melyeknek keretében lehetősége van elsősorban konzorciumban gondolkodva megvalósítani a Berceli Szent Miklós Közösségi Ház felújítását, a Nógrádkövesdi Templom tetőfelújítását, a Szécsénkei Templom toronyfelújítását, a Becskei Templom külső rekonstrukcióját és a felvizesedett fal szárítását, a Berceli Plébánia és Templom energetikai napelemes korszerűsítését, a Galgagutai és Nógrádkövesdi Templomok napelem kiépítését.

A megvalósulás célszerűen a Berceli és Becskei Plébánia és az Alapítvány konzorciumával történhet.

A pályázat itt olvasható
https://www.palyazat.gov.hu/node/57621

Felhívom a figyelmet arra, hogy plébániai kormányzóként mindegyik projektet egyaránt fontosnak tartom így a prioritást az dönti el, melyik egyházközségben vannak olyan karizmatikus személyek, akik tesznek a saját közösségükért, érzik az ügy fontosságát, akarnak tenni is érte, és őket szívesen segítem is szakmailag is, tanáccsal, utánajárással, idővel, energiával és lelkileg is a projektjük megvalósításában.
Az ajánlásom nyilvános egyházközségeim minden tagja számára.

Imával és szeretettel
Hulitka Róbert
plébániai kormányzó

Részletesebben:
Három célterülettel jelent meg a “VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója…” című pályázati kiírás, közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból korszerűsíteni, településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani és 1000 fő alatti településken lehet közösségi házat kialakítani. Pályázhat: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Az igényelhető támogatási összeg maximum 50 millió forint, a közösségi ház létrehozásánál maximum 30 millió forint. A támogatási intenzitás 75-95%-os, a beruházás helye szerinti járási fejlettségi besorolás alapján. A pályázatok 2016. március 28-tól adhatóak be.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

Támogatást a 10.000 főnél kisebb lakos számú településen települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy veheti igénybe.

1. célterület – közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból korszerűsíteni: maximum 50 millió Ft támogatással

2. célterület – településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani: maximum 50 millió Ft támogatással

3. célterület – 1000 fő alatti településken lehet közösségi házat kialakítani: maximum 30 millió Ft támogatással

A támogatás intenzitás mértéke a Kormány rendelete a kedvezményezett járások besorolására alapján: 75-95%.

Jótékonysági Farsangi Bál 2016

Dezine-Flyer3A Berceli és Becskei Római Katolikus Plébánia, Szécsénke, Vanyarc, Nógrádkövesd és Galgaguta Fíliák Jótékonysági Farsangi Bálra hívnak minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt 2016. január 30-án este 7 órára a Berceli Művelődési Házba.
Belépő: Nincs megszabva, a helyszínen felajánlott adományokból a Berceli Szent Miklós Közösség Ház (régi nevén: Keresztény Otthon) felújítását támogatják!!!

Regisztráció és Jelentkezés ITT!!!

vagy ITT
___________________________________________________

Zene: Szécsénkei Vadgalambok
(A zenekar tagjai: Szandai Nándor, Szalatnyai Ferenc, Szalatnyai Gábor, Szalatnyai Róbert, Hevér Boglárka)
___________________________________________________

A Jótékonysági bál batyus jellegű, egy tál süteményt és üdítőt mindenki hozzon magával.
___________________________________________________

Tombola értékes tárgynyereményekkel. (A helyszínen kapható.)
___________________________________________________

JELMEZVERSENY:
A legjobb jelmezesek különdíjban részesülnek.
___________________________________________________

FARSANGI FÁNK SÜTŐ VERSENY
Nevezés a helyszínen egy tál otthon készített farsangi fánkkal. A fánkokat jelige mellett szakavatott zsűri fogja értékelni, és az első három helyezett díjazásban részesül.
___________________________________________________

★ NYEREMÉNYJÁTÉK! ★

Játssz velünk, és nyerd meg a 3 db ajándék PEZSGŐ egyikét a szombati eseményünkre!
Ehhez nem kell mást tenned, mint követned ezt a három egyszerű lépést:

1. Csatlakozz az eseményhez!
https://www.facebook.com/events/910295122419714/
2. Oszd meg EZT a plakátot az üzenőfaladon!
https://www.facebook.com/robiatya/photos/gm.910302582418968/1008752812514932/?type=3&theater
3. Írd ki az esemény üzenőfalára, hogy “megosztva”!

Sorsolás a helyszínen 30-án szombat este, 20.00 óra!

Karácsonyi miserend

2015.12.21.             H Antonio Allegri, known as Corregio (Correggio, circa 1489 - Correggio, 1534)  6:30             Hajnali szentmise a Galgagutai Templomban (Ifj. hittanosoknak)

10:00 Debreceni Lászlóné Dallos Rozália búcsúztató a Berceli T.                     11:00 Karácsonyfák beállítása a Berceli T.

2015.12.22
.             K   10:00                 Karácsonyfák díszítése a Berceli Temp. 10:30 Adventi áhítat „Rózsák völgye” otthonban

13:00   Karácsonyi kézműves gyermekeknek a Szent Miklós Köz. Házban

17:00   Gyóntatás 18:00 Lelkigyak. Szentmise a Berceli Templomban,

2015.12.23.            Sz   6:30             Hajnali szentmise a Nógrádkövesdi Templomban

2015.12.24.Cs. 15:00   Ifj. Karitász Népkonyha a Berceli Szent Miklós Közösségi Házban

Szent                 17:30   Pásztorjáték a Galgagutai Templomban

Este                   18:00   Karácsony Vigíliai Szentmise a Galgagutai Templomban

                           19:00   Igeliturgia a Szécsénkei Templomban

Ádám                 20:30   Karácsonyi Köszöntő a Becskei Templomban

Éva                    21:00   Igeliturgia a Becskei Templomban

                           20:30   Charles Dickens: Karácsonyi Ének a Nógrádkövesdi Templomban

                           21:00   Szentmise a Nógrádkövesdi Templomban

23:00   „Szent Erzsébet Karácsonya” a Berceli Templomban

2015.12.25.P     0:00   Éjféli mise a Berceli Templomban

Kará-                   8:30   Szentmise a Berceli Templomban (Pásztorok miséje)

csony                 10:30   Igeliturgia a Galgagutai Templomban

Jézus                 10:30   Szentmise a Becskei Templomban

szüle-                 12:00   Igeliturgia a Szécsénkei Templomban (RobiAtya)

tése                    12:00   Igeliturgia a Nógrádkövesdi Templomban

14:00   Igeliturgia a Vanyarci Templomban

2015.12.26.Szo 8:30   Szentmise a Berceli Templomban

Szent                 10:30   Szentmise a Galgagutai Templomban

István                10:30   Igeliturgia a Becskei Templomban

Első                   12:00   Igeliturgia a Szécsénkei Templomban

vértanú             12:00   Igeliturgia a Nógrádkövesdi Templomban (RobiAtya)

19:00   Ifjúsági Karácsonyi Hittan a Berceli Plébánián

2015.12.27.V     8:30   Szentmise a Berceli Templomban

Szent                 10:30   Igeliturgia a Galgagutai Templomban

Család              10:30   Szentmise a Becskei Templomban

ünnepe              12:00   Szentmise a Szécsénkei Templomban

                           12:00   Igeliturgia a Nógrádkövesdi Templomban

14:00   Igeliturgia a Vanyarci Templomban

2015.12.28.             H   17:00           Aprószentek Szentmise a Berceli Templomban +Csordás Emmánuel

2015.12.31.Cs. Év végi hálaadás:

15:00           a Galgagutai Templomban        15:00     a Becskei Templomban

16:30           a Szécsénkei Templomban        16:30     a Nógrádkövesdi Templomban

18:00           Szentmise a Berceli Templomban         20:00        Ifjúsági Szilveszter a Berceli Plébánián

2016.01.01.P Újév Szűz Mária Isten Anyja

8:30 Szentmise a Berceli Templomban         10:30 Szentmise a Galgagutai Templomban

10:30 Igeliturgia a Becskei Templomban 12:00 Igeliturgia a Szécsénkei Templomban

12:00 Szentmise a Nógrádkövesdi Temp.  14:00 Igeliturgia a Vanyarci Templomban

Halottak napi miseintenciók

Szentmiseszándékok

  1. november 2. Halottak napja

 

Csordás Emmánuel Lázár Gábriel

Agócs Vendel, felesége Rozália és gyermekei, Bogdán József, felesége Magdolna, Oroszki Ignác, felesége Gizella és gyermekei, Farkas Dezső, Csordás János, felesége Margit, Oroszki Ignác, felesége Mária, Iszàk József, Tóth Ferncné Kopó Mária, Kopó Béla keresztapàért

Deák József atyáért

Baráth József, Sáfár Ilona és szüleikért

Szebenszki József, Csordás Ilona, Csordás Teréz

Zachar Magdolna szülőkért és nagyszülőkért

Kovács Miklós és neje Bartal Julianna és szülőkért

Petrovics Ferenc és felesége Sisa Erzsébet emlékére

Baráth László, keresztfia: Ferenc, szülők és elhunyt családtagokért

Almási István és felesége, Nándori János és felesége, szülők és elhunyt családtagokért

Dallos Pál és szüleiért és a Tóth szülőkért

Tóth Sándor és felesége Mária és Smitd Ferencné

A Tisztítótűzben szenvedő minden meghalt hívő lélekért

Juhász János, felesége Rozália, lányuk Mária

Karaba Károly felesége Mária fiuk Károly, Karaba és Szalai nagyszülők

Szaniszló Jánosné Ilona

Havjár Ferenc és felesége Magdolna

Klátyik József és felesége Teréz

Blaskó Mihály és szülők, Oroszki Imre és felesége; Margit, Szárnyasi János és felesége; Zsuzsanna

Kiss János, Felesége Margit, Lánya Erzsébet és Margit, veje László és nagyszülők

Podmaniczki Pál, felesége -Margit és családtagok, Homolya János, felesége- Anna lelki üdvösségükér

Herczeg István lelki üdvéért és édesapja Herczeg József édesanyja Bellanyi Gizella Lelki üdvükért imádkozunk

Kovacsics Ignác

Jekkel Ignác és Neje Tóth Erzsébet, Varga László és Neje: Dion Mária

Jekkel Istvánné Borbála, Bódi Imre és Imréné, Kertész György és felesége Teréz

Herédi János, felesége Mária, veje Sebők Ferenc Nagyszülők és elhunyt családtagokért

Homolya Család, Kiss Család és hozzátartozói részére

Kristófik és Szűcs, Kertész, Mravik családok elhunytjaiért

Elhunyt Dobrocsi János felesége Bálint Margit, és szüleikért, minden elhunyt családtagért

Dobrocsi András, fia László, Dobrocsi és Kertész Család

Varga János, Majoros Mária, Matyóka Ferenc, Blaskó Rozália és nagyszülők

Szebenszki József, Csordás Ilona, Csordás Teréz

Molnár Márta, édesapja Ferenc és Nagyszülőkért, Dobrocsi János, felesége Mária, gyermekeik Ignác János Márta, unokájuk Richárd és nagyszülőkért

Kurucz József, Molnár Margit, Kurucz László, Kurucz Rudolf, Sisa Rozália, Sisa Ilona, Sisa István, Benedek Júlia, Szaszki János, Sisa Erzsébet, Kovacsics Lőrinc és neje, Kovacsics Ferenc, Benedek Mária, Molnár Imre, Blaskó Teréz, Molnár Erzsébet

Elhunyt Szénási János és felesége Máriáért, Elhunyt Sáfár Ignác és felesége Margitért

Roza János és felesége Margit, Tóth és Roza nagyszülők és Éva. Kárpáti és Géczi keresztszülők. Benedek Ferenc és felesége Anna. Nagy József és felesége Katalin. Benedek és Sneider nagyszülők, és családtagok. Melovszki János és családtagok. Szlavicsek Lujza és Dr. Dudás György. Kádár János felesége Erzsébet fia Gyula és menye Anna. Káplár Ferenc és felesége Anna fia Ferenc Molnár István és felesége Mária.

Neizer Pál, felesége Teréz és gyermekeik

Szilfai Ferenc, felesége Mária és gyermekeik

Agócs Lászlóért, Ilonáért és Ignácért, Vandornyik Ferencért, Kláráért, Benedek Jánosnéért, Szülőkért, Keresztszülőkért, Nagyszülőkért, Idősek Otthonában elhunytakért, akikről soha senki meg nem emlékezik.

Nándori Ferenc, felesége Mária, Nándori János, felesége Julianna, Kovács és Nándori nagyszülőkért

Dian József és neje Rozália, Varga László és neje Mária, Dancsok István és neje Erzsébet, Dobrocsi Ferenc és neje Piroska, fiuk Dobrocsi László, Nándori Ilona és nagyszülők

Kruzslik Jánosné született Medve Erzsébet, Kukkel Margit

Kertész János és felesége

Szaniszló István és felesége

Oroszki Ferenc és neje Piroska

Oroszki Ferenc

Demeter László és elhunyt családtagokért

Antal Ferenc Károly, Bangó Ferenc, Gombos Ferenc, Háló Mihály, Horváth István és felesége, Horváth Klára, Király Lajos és családja, Kovács Julianna, Dr. Kovács Pál és felesége, Kovács Ágnes Mária, Rádi Magdolna, Roth Ferenc, Varga József, Varga Magdolna

Varga János és családtagok, Szilfai László felesége Anna és családtagok

Urbán József és szüleiért, Bíróczi Pál és felesége Máriáért, és Bíróczi öreg szülőkért, Szilák Istvánért, Nagy G. Istvénné Erzsébetért

Bodonyi József – szülőkért és családtagokért, Benedek László felesége Teréz és családtagokért

Tóth László fia Lacika és családtagokért

Szilfai Sándor felesége Veronikáért és hozzátartozókért

Kovács József édesapáért, Kovács, Csordás, Mravik nagyszülőkért

Szarvas László és szüleiért

  1. Kovacsics Ferenc, Kovacsics Ferencné született Benedek Mária, Kurucz László, nővérért, aki elvetélt születés előtt, öcsért, akit sajnos nem ismerhettek, Vandornyik László, Simák Szilvia, Pucsek Bíborka, Árvai Vince (Boldog Özséb rendi szerzetes), minden piciért akiket elvetettek az anyák, Kurucz József, Kurucz Józsefné született Molnár Margit, Együd Dániel,Juhász Angéla,

Jekkel István és neje Mária három gyermekéért Erzsébet, László, Mihály

Glózik László és neje Rozália gyermekei és vejeiért

Adamik Lajos felesége Ilona és nagyszülőkért

Kővári József és felesége Kikillay Katalin, Kikillay Teréz Ilona, Pintér József, és felesége Kikillay Magdolna, Danó Gyula és felesége Kikillay Irma, Kurják László, Kurják István, Kikillay és Kurják nagyszülőkért

Kaluzsa István, neje Kelecsényi Ilona, Kaluzsa és Kelecsényi szülők

Benedek Ferenc, neje Sneider Anna, Benedek Erzsébet, Benedek és Sneider szülők

Káplár János, neje Bogdán Erzsébet, gyermekeik, menyeik, unokáik, Káplár és Bogdán szülők

Hulitka Alajos és Deák Erzsébet nagyszülők, Hulitka Róbert édeasapa, Szabó Imre és Földi Zita nagyszülők

 

+ + +

 

Requiēscat In Pāce

Mindenszentek- Halottak napja

141086_gyertyak2015.11.01.V.    8:30   Szentmise a Berceli Templomban

Minden-           10:00   Igeliturgia a Becskei Templomban

szentek             10:30   Szentmise a Galgagutai Templomban

                           12:00   Igeliturgia a Szécsénkei Templomban, perselyezés a Templomra

                           12:00   Szentmise a Nógrádkövesdi Templomban, temetői szertartás

15:00 Temetői szertartás Bercel     16:00 Temetői szertartás a Galgagutai Temetőben

16:00 Igeliturgia Vanyarcon         17:00 Temetői szertartás a Vanyarci Temetőben

2015.11.02 H  14:00   Temetői szertartás Szécsénke 15:00     Szentmise Szécsénkei Templ.

Halottak          15:45   Temetői szertartás Becske      16:30     Szentmise Becskei Templ.

napja                17:00   Igeliturgia Galgagután          18:00     Igeliturgia Nógrádkövesden

                           18:00   Halottak napi Szentmise a Berceli Templomban

2015.11.04.Sz 18:00   Szentségimádás Berceli Templomban

2015.11.05.Cs 17:00   Szentmise a Berceli Templomban +Kaposvári Attila, nagyszülők, fiuk Ernő, menyük Juta és hozzátartozók, utána Szentségimádás

2015.11.06.P. 17:00   Szentmise a Berceli Templomban +Varga Ferenc

19:00   Ifjúsági hittan a Berceli Plébánián (Csordás Emmánuelre emlékezünk)

2015.11.07.Sz. 10:00   Bérmálkozási hittan a Berceli Plébánián

15:00   Igeliturgia a Vanyarci Templomban

                           15:00   Medugorjei Imatalálkozó a Berceli Templomban, Dicsőítést, tanúságtétel Rózsafüzér 17:00 Szentmise főcelebráns: Kemenes Gábor Atya

Szeretnénk a részvevőket megvendégelni, ehhez szeretettel várunk süteményeket, üdítőket.

2015.11.08.V.    8:30   Szentmise a Berceli Templomban

                           10:00   Szentmise a Becskei Templomban

                           10:30   Igeliturgia a Galgagutai Templomban

                           12:00   Szentmise a Szécsénkei Templomban

                           12:00   Igeliturgia a Nógrádkövesdi Templomban

2015.11.15.V  10:30   Szent Márton búcsúi Szentmise a Galgagutai Templomban

                           12:00   Szent Márton búcsúi Szentmise a Szécsénkei Templomban, tető megáldással, melyet Dr. Varga Lajos segédpüspök végez

Országos imanapot

Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral egyetértésben
szeptember
14-re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére *országos imanapot*

hirdet „Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból
elvándorolni kényszerülnek”. Kérjük, hogy aznap minden szentmisén
imádkozzák el az alábbi – egy iraki keresztény testvérünktől
kapott –
imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

Mindenható Mennyei Atyánk!

Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted.
Rábíztad
a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.

Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a
hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek
biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül,
építve az
Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban
és a
hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.

Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az
álvallások és
elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és
megszülessen az
áldott béke.

Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül
élhessen és
dolgozhasson, a gyerekeknek pedig  megnyílhassanak az iskolák, hogy
ismét tanulhassanak.

Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és
felépíthessék lerombolt templomaikat.

Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által
megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az
áldozatvállalás és az alázat. Ámen

Miatyánk, Üdvözlégy.